Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Literatura:

01  Přehled literatury

02  Knihy k zakoupení

03  Ukázkové kazuistiky a techniky

Kontakty:

Atelier Satiterapie, Lužánecká 4A, 602 00 Brno
tel.: 773 698 081, email: kurzy@satiterapie.czSpřátelené webové stránky:

01  www.psychoterapie-brno.cz

02  www.psycholog-hytych.cz

03  www.karelhajek.org

04  www.cestazkruhu.cz

05  Psychoterapeutické centrum Lávka

Weby partnerů:

01  www.hledajici.cz

Přehled literatury

 • BŘUSKOVÁ, J. (2001): Satiterapeutická technika "cesta pro dítě". Psychologie dnes, (11), 14-15.
 • BURKHARDT, K. H. (1996): Všímavé spoluprožívání v satiterapii tancem. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 7 (3), 31-35.
 • DROZDOVÁ, K. (2006): Čtvero zakotvení. Psychologie dnes 10, 31-33.
 • FRÝBA, M. (1975): Psychische Interaktion, intrapsychische Struktur und individuelles Wertsystem. Bern, Universität Bern.
 • FRÝBA, M. (1978): Identity Versus Interaction: The Basic Dichotomy in Teaching Emancipatory Group Work. Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry 31.
 • FRÝBA, M. (1982): Psychodrama Elements in Psychosis Treatment by Shamans of Sri Lanka. In: PINES, M.; RAPHAELEN, L. (Eds.) (1982): The Individual and the Group. New York, Plenum, 333-339.
 • FRÝBA, M. (1983a): Focusing der Achtsamkeit und Sati Meditation. Bodhi Baum, Zeitschrift für Buddhismus, 8 (1).
 • FRÝBA, M. (1983b): Values in Sati Group Psychotherapy. In: Thompson, H. O. (Ed.): Religious Values and Therapeutic Process. Philadelphia, Temple University Press.
 • FRÝBA, M. (1984): Abhidhamma - Eine uralte Grundlage transpersonaler Psychotherapie. Integrative Therapie, 10 (3).
 • FRÝBA, M. (1987): Anleitung zum Glücklichsein: Die Psychologie des Abhidhamma. Freiburg, Bauer Verlag.
 • FRÝBA, M. (1989): The Art of Happiness - Teachings of Buddhist Psychology. Boston, Shambhala.
 • FRÝBA, M. (1990): Abhidhamma im Überblick: Texte der Hohen Lehre des Buddha. Konstanz, Forschungsberichte der Universität Konstanz.
 • FRÝBA, M. (1991): Abhidhamma, základy meditativní psychoterapie a psychohygieny. Praha, Stratos.
 • FRÝBA, M.(1992a): L'Arte della Felicita: Pensatori del Buddhismo Psicologico. Milano, Mondadori Editore.
 • FRÝBA, M. (1992b): Principles of Satitherapy. Sharpham, Contributions to Sharpham Colloquium. (download first part).
 • FRÝBA, M. (1995a): Obecná psychologie pro psychoterapeuty. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 6 (1).
 • FRÝBA, M. (1995b): Filosofické zdroje hlavního paradigmatu psychologie. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 6 (3).
 • FRÝBA, M. (1995c): The Practice of Happiness. Boston, Shambala.
 • FRÝBA, M. : Svět psychoterapie a evropské standardy, Konfrontace, časopis pro psychoterapii 25, číslo 3., 7. ročník, Hradec Králové 1996
 • FRÝBA, M. (1997a): Satidrama. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 8 (4).
 • FRÝBA, M. (1997b): Uvědomění a přesvědčování. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 8 (2), 25-27.
 • FRÝBA, M. (2002): Principy satiterapie. Praha, Atelier Satiterapie.
 • FRÝBA, M. (2003): Umění žít šťastně: Buddhova Abhidhamma v praxi meditace a zvládání života. Praha, Argo.
 • FRÝBA, M. (1996/2008): Psychologie zvládání života; Aplikace metody abhidhamma. Boskovice, Albert. (objednávejte zde).
 • FRÝBA, M. & MORENO, Z. (1979): Kosmosdrama und Sati-Meditation. Bern, Psychodramakreis Bern 1979.
 • FRÝBA, M.; VOGT, B. (1989): Sílabbata - Virtuous Performance. The Empirical Basis for the Science of Buddhist Psychology. Sri Lanka Journal of Buddhist Studies 3, 76-104.
 • GENDLIN, E. T. (2003): Focusing. Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha, Portál.
 • HÁJEK, K. (1993): Tělesně zakotvené prožívání - focusing. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 4 (4), 25-30.
 • HÁJEK, K. (1995a): Jak psychoterapeut vidí psychické procesy. Konfrontace, časopis pro psychoterapii 6 (1), 21-29.
 • HÁJEK, K. (1995b): Skupinová dynamika. In: Koncepce vedení seminářů psychoterapie na 1. LF UK, diplomová práce. Praha, FF UK.
 • HÁJEK, K. (1995c): Terapeutické dovednosti k vytváření chráněného prostoru. IN: Koncepce vedení seminářů psychoterapie na 1. LF UK, diplomová práce. Praha, FF UK.
 • HÁJEK, K. (1996a): Focusing není psychoterapeutická technika, ale technika pro psychoterapeuty! Konfrontace, časopis pro psychoterapii 7 (3), 35-40. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (1998): Satiterapie a krocení démonů. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 9 (4), 25-32. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (1999a): Cesta od stresu ke klidu. Psychologie dnes, 5 (9), 18-19.
 • HÁJEK, K. (1999b): Čtvero kotvení aneb Kde hledat životní rovnováhu. Psychologie dnes, 5 (6), 14-16. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (1999c): Kouzlo dobrotivosti. Psychologie dnes, 5 (10), 14-16. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (1999d): Moudrost těla pomáhá porozumět problematickým situacím. Psychologie dnes, 5 (7), 16-18. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (1999e): Nesnažte se soustředit! Psychologie dnes, 5 (11), 18-19. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (2000a): Obecné psychofyzikální zákonitosti. In: VYMĚTAL, J. a kol.: Speciální psychoterapie (úzkost a strach). Praha, Psychoanalytické nakladatelství 2000, str. 290-297. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (2000b): Personifizieren psychopathologischen Erlebens im Rahmen der klientenzentrierten Psychotherapie. In: SPEIER, G. R. (Ed.): Neue Ergebnisse der ambulanten und stationären Gesprächspsychotherapie. Köln, GwG Verlag 2000, 131-143.
 • HÁJEK, K. (2000c): Využití kvalitativních metod při výzkumu prožívání. In: Čermák, I.; Miovský, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno, Boskovice, Nakladatelství Albert 2000, str. 98-105.
 • HÁJEK, K. (2001): Role porozumění tělesnému prožívání v práci a duševní hygieně psychoterapeuta. Disertační práce. Praha, FF UK.
 • HÁJEK, K. (2002a): Satiterapeutické kotvení ve skutečnosti. Praha, Atelier Satiterapie. (tento sborník obsahující Hájkovy články z let 1995 - 2000 objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (2002b): Tělesně zakotvené prožívání. Praha, Karolinum. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K. (2002c): Výzkum tělesně zakotveného prožívání. In: Čermák, I.; Miovský, M.: Kvalitativní výzkum na prahu třetího tisíciletí, sborník z konference. Brno, Psychologický ústav AV ČR, SCAN.
 • HÁJEK, K. (2004a): Focusing als körperliche Wirklichkeitsverankerung. In: KEIL, W. W.: Schwerpunkt: Zur situation der Personzentrierten Psychotherapie in Ostmittel- und Osteuropa. Person, 8 (1), 21-29.
 • HÁJEK, K. (2004b): Psychoterapeutická změna osobnosti a její zjišťování. In: VYMĚTAL, J.a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Grada. (kapitolu objednávejte také zde).
 • HÁJEK, K. (2005): Psychoterapie a buddhovo učení. Dingir, časopis o současné náboženské scéně, 8 (3) 96-98.
 • HÁJEK, K. (2007): Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha, Portál. (objednávejte zde).
 • HÁJEK, K., BENDA, J. (2008): Podmíněné vznikání - Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy, Psychoterapie 3-4, 2. ročník, FSS MU Brno, 151-160.
 • HYTYCH, R. (2003): Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 14 (2), 98-103.
 • HYTYCH, R. (2008a). Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. Praha , Triton.
 • HYTYCH, R. (2008b). Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace . 2 (2), 79–85.
 • HYTYCH, R. (2009). Hledání opravdové důvěry. E-psychologie [online]. 3(2), 59-70 Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/hytych.pdf.
 • HYTYCH, R. (2010). Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In: Vybíral, Z. Roubal, J. (Eds.) Současné psychoterapie. Praha: Portál. (v tisku).
 • MORENO, J. L. (1997): Psychodrama a sociodrama. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 8 (3), 25-30.
 • NOVÁK, J. (1995): Psychotop a techniky jeho průzkumu: Diplomová práce. Brno, Masarykova Univerzita.
 • NĚMCOVÁ, M. (1993): Techniky průzkumu psychotopu I.: Příručka ke kursu. Velká Bíteš, Atelier Satiterapie.
 • NĚMCOVÁ, M. (1994): Skupinová satiterapie u dětí. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 5 (2). (článek objednávejte také zde).
 • NĚMCOVÁ, M. (1994): Terapie všímáním. Kontext, 10 (3), 3-7.
 • NĚMCOVÁ, M. (1997): Využití psychodramatické metody v satiterapii, Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 8 (3).
 • NĚMCOVÁ, M. (2002): Úvod do satiterapie: Příručka ke kursu. Praha, Atelier Satiterapie. (objednávejte zde).
 • PORUBSKÁ, J. (1998): Satiterapia - nový psychoterapeuticky smer na Slovensku. Empatia, 5 (18), 47-50.
 • PORUBSKÁ, J. (1999a): Satiterapeutická kazuistika. Empatia 6 (20), 23-32.
 • PORUBSKÁ, J. (1999b): Rodinná satiterapia (kazuistika). Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 10 (4), 43-47.
 • PORUBSKÁ, J. (2000a): Model práce s rodinami. Empatia, 7 (23), 12–16.
 • PORUBSKÁ, J. (2000b): Satiterapeutická technika "Začarovaný kruh". Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 11 (1), 14-19.
 • ROGERS, C. R. (1996): Ako byť sám sebou: Pohľad terapeuta na psychoterapiu. Bratislava, Iris.
 • SVOBODA, J. (1995): Satiterapeutická technika sebepoznávání. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 6 (1).
 • SVOBODA, J. (2000): Meditace chůzí: Krok jako zdroj sebepoznání. Olomouc, Votobia.
 • VOGT, B. (1991): Können und Vertrauen. Zürich, Verlag Rüegger.
 • VOGT, B. (1995): Psychoterapeutické užívání mýtů na Šrí Lance. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 6 (3).
 • VOGT, B. (1999): Skill and Trust: The Tovil Healing Ritual of Sri Lanka as Culture-Specific Psychotherapy . Amsterdam,VU University Press. (download english reviews [1] [2] and jednu českou recenzi).